Lista produktów producenta: SANPLAST

Producent udziela gwarancji:


•    Okres gwarancji na niezmienność barwy akrylu oraz inne wady powierzchni akrylu wynosi 84 miesiące. Na pozostałe elementy okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

•    Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

•    Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu (podpis, pieczęć sklepu, data sprzedaży), w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.


Gwarancja nie obejmuje:


a.     wyrobów używanych, ekspozycyjnych, ( widocznie naruszonych ),

b.     uszkodzeń mechanicznych i termicznych wyrobów (otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp. ) powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

c.    części ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania ( w szczególności elementy jezdne produktów, uszczelki itp.)

d.     czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi,

e.    wad i uszkodzeń spowodowanych :


- montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta do wyrobu

- dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek

- wytrącaniem się osadów z użytkowej wody ( wymagane jest stosowanie odpowiednich filtrów i zmiękczaczy )

- nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych

- niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem produktu.


•    W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu usunięcia powstania większych szkód.

•    Towar będący przedmiotem reklamacji należy udostępnić do dyspozycji serwisu "Sanplast" SA. Nieudostępnienie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia firmę "Sanplast" SA do odmowy uznania reklamacji.

•    W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.

•    W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma "Sanplast" SA zobowiązuje się do:


a.     dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z klientem terminie,

b.     jeżeli do ustalenia zasadności reklamacji potrzebna jest wizyta serwisu termin naprawy liczy się od dnia dokonania oględzin produktu, przy czym termin dokonania oględzin nie może być dłuższy niż 14 dni, w przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy termin zakończenia reklamacji może ulec wydłużeniu

c.    wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów


•    Producent w żadnym przypadku nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu. Montaż utrudniający dostęp do produktu jest niezgodny z instrukcją montażu.

•    Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupoważnione przez producenta powodują wygaśnięcie gwarancji

•    Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy w umowie zakupu lub innej umowie związanej z wyrobem, sprzedawca zobowiązał się wobec nabywcy do świadczeń wykraczających poza ustalenia niniejszych warunków oraz regulacje przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.

•    Reklamacje wyrobów produkowanych przez producenta należy zgłaszać pisemnie bezpośrednio u sprzedawcy towaru.

•    Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać tylko za okazaniem prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. W przypadku braku karty gwarancyjnej reklamacja klienta nie będzie uwzględniona.

•    W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej producent nie wystawia duplikatu.

na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 1284 elementów

W górę