WARUNKI GWARANCJI

Artykuły oferowane przez sklep www.wodtech.pl posiadające kartę gwarancyjną są objęte gwarancją producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. 
Podstawą gwarancji jest dowód zakupu - paragon, rachunek imienny lub faktura VAT. Jeżeli karta gwarancyjna nie została wypełniona przez obsługę sklepu to jest ona ważna także z dowodem zakupu. 
W przypadku zażyczenia sobie podbicia gwarancji, prosimy po otwarciu oryginalnego opakowania towaru przesłać gwarancję na adres firmy WODTECH Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 3/4, 61-534 Poznań. Po wypełnieniu odeślemy ją niezwłocznie.

Prawa gwarancyjne posiada jedynie bezpośredni Nabywca towaru, dalsze jego odsprzedanie nie powoduje przeniesienia tych praw na kolejnego nabywcę.

Gwarancją są objęte tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak:

• niewłaściwa instalacja,
• niewłaściwa obsługa,
• urazy mechaniczne,
• zjawiska atmosferyczne,
• zanieczyszczenia,
• eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem,
• naprawa w nieautoryzowanych punktach.

 Warunki realizacji gwarancji są określone w broszurze gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane serwisy producentów (adresy punktów znajdują się na kartach gwarancyjnych i na stronach internetowych producentów).

W przypadku nieskuteczności naprawy bądź wymiany na inny podobny produkt, Konsumentowi zostanie zwrócona cena towaru. Pociągnie to za sobą konieczność wystawienia korekty dokumentu sprzedaży, a jeżeli będzie to Faktura VAT to wystawiona zostanie faktura korygująca. Zostanie ona przesłana Konsumentowi (w 2 egzemplarzach) w celu podpisania jej i odesłania kopii do wystawcy faktury. Po jej otrzymaniu zostaną zwrócone Kupującemu pieniądze na podane konto bankowe.


W górę