Załącznik nr 1 Polityki Prywatności i Plików Cookies

Polityka Prywatności i Plików Cookies

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej: ANIELA ZIARCZYK oraz JAROSŁAW ZIARCZYK, działający wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą WOD-TECH S.C. ANIELA ZIARCZYK, JAROSŁAW ZIARCZYK, adres: ul. Władysława Sikorskiego 3/4,61-534 Poznań, NIP: 783-12-89-952, numer REGON 300777239, numer kontaktowy: 61 833 55 21, poczta elektroniczna: rodo@wodtech.pl  (zwani dalej „Administratorem”).

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez identyfikator taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy bądź jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (zwane dalej „RODO”).

5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.wodtech.pl. (zwany dalej „Sklepem internetowym” lub „www.wodtech.pl”).

6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce (zwany dalej „Użytkownikiem” lub „Klientem”).

§2

ZASADA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych osobowych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych przez Użytkowników do formularzy elektronicznych w Serwisie internetowym udostępnianym w domenie www.wodtech.pl, którego zasady funkcjonowania określa Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem”).

2. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych Użytkowników były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników, w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nich zadania.

3. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz na bieżąco prowadzi analizę ryzyka.

4. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

5. Osoby odwiedzające mogą przeglądać strony internetowe www.wodtech.pl bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

§3

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO, w celu:

a)       realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)      wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)       marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)      dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)       korzystania z usługi newsletter na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Podanie danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem jest warunkiem zawarcia umowy. Użytkownik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez Klientów, w celu możliwości skorzystania z usług Administratora. Klient przekazując Administratorowi dane osób trzecich każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.

4. W przypadku otrzymania przez Administratora danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Administrator w przypadkach wymaganych przepisami prawa wypełnia wtórny obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 RODO

§4

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności z RODO. 

2. W celu dokonania rejestracji bądź złożenia zamówienia bez logowania Klient zobowiązany jest do podania danych i wypełnienia formularza dostępnego w Sklepie Internetowym.

§5

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do: przyjmowania zamówień i świadczenia usług zgodnie z Regulaminem, wykonywania umów zawartych zgodnie z procedurą określoną Regulaminem, przesyłania Klientom informacji o Administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez Administratora, w celach technicznych, związanych z administracją serwerami a także w celach statystycznych.

2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)       posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji);

b)      ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

c)       wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych).

3. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

§6

KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient jest zobowiązany do wskazywania Administratorowi danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

2. Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

a)       informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

b)      dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

c)       przenoszenia danych oraz uzyskania ich kopii,

d)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

e)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

f)        wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Skorzystanie z powyższych uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail rodo@wodtech.pl lub w formie pisemnej na adres: WOD-TECH S.C. ANIELA ZIARCZYK, JAROSŁAW ZIARCZYKul. Władysława Sikorskiego ¾,61-534 Poznań, żądania zawierającego precyzyjne określenie z którego uprawnienia Klient chce skorzystać. Wniosek oprócz żądania winien zawierać imię, nazwisko oraz adres lub adres poczty elektronicznej (e-mail), na który kierowana ma być odpowiedź.

4. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie opisane w ust. 3 powyżej, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

5. Odpowiedzi na wniosek o którym mowa w ust. 3 powyżej Administrator udzieli w ciągu miesiąca od otrzymania żądania lub poinformuje w tym czasie Klienta o przyczynach przedłużenia terminu.

6. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji i prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, pobrać stosowną opłatę albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

§7

ODBIORCY DANYCH

1. W związku z realizacją usług Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest przewoźnikom, operatorom pocztowym, bankom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym obsługę prawną, partnerom świadczącym usługi techniczne oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

§ 8

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

1. Administrator stosuje pliki cookies poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystania ze strony internetowej www.wodtech.pl

2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.wodtech.pl

3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


W górę